Regulamin

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego GAJA, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i klienta, oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy GAJA jest prowadzony przez firmę WERDA Profesjonalne remonty i wykończenia – Piotr Kałan z siedzibą przy:

80-826  Gdańsk, Ul. Ogarna 85 lok.1  NIP: 5833169323; REGON: 222133717

2. Gaja realizuje sprzedaż detaliczną i hurtową materiałów budowlanych, narzędzi oraz innych artykułów znajdujących się w ofercie sklepu (zwanych dalej również towarem) za pośrednictwem sieci Internet lub poprzez kontakt telefoniczny na podstawie zamówień składanych w sposób, o którym mowa w regulaminie.

3. Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów.

4. Sprzedaż odbywa się według regulaminu. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

5. Zamawiający jest obowiązany podać prawdziwe dane osobowe i teleadresowe w trakcie składania zamówienia i ich bieżącej aktualizacji.

6. Korzystanie z portalu Gaja jest bezpłatne.

 

§2 OFERTA

1. Prezentowane produkty są fabrycznie nowe, posiadają wymagane prawem atesty, są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową konsumentowi przysługują roszczenia, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

2. Wszystkie prezentowane ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT. Na zamawiany towar wystawiamy faktury VAT. Faktury VAT wysyłane są drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji przez klienta.

3. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

4. Gaja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen prezentowanych towarów. Zastrzega również prawo do usuwania i dodawania prezentowanych towarów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.

5. Ceną obowiązującą konsumenta jest cena wynikająca z sumowania cen zamówionych towarów znajdujących się w koszyku, powiększona o koszty transportu wykazane w koszyku przy skompletowaniu wszystkich zamawianych produktów. W e-mailu zawierającym potwierdzenie przyjęcia zamówienia znajdować się będzie informacja o całkowitym koszcie przesyłki. Koszty transportu pokrywa konsument.

6. W przypadku ewentualnej zmiany cen zamawianych towarów Gaja niezwłocznie powiadomi o tym konsumenta przed realizacją zamówienia. W przypadku braku akceptacji nowej ceny na określony towar zamówienie nie będzie realizowane a wcześniej przelane pieniądze zostaną zwrócone do Zamawiającego.

 

§3 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, przez cały rok, poprzez dodanie zamawianych towarów do koszyka, a następnie wypełnienie wymaganych danych bilingowych. Przy jednorazowym zakupie nie jest wymagana rejestracja klienta. Każde zamówienie określa w szczególności asortyment, ilość, cenę, oczekiwany termin i miejsce dostawy, dane teleadresowe  i formalne konsumenta. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 8.00 następnego dnia pracy.

2. Po złożeniu zamówienia Gaja wysyła e-mail zawierający potwierdzenie zamówienia i dane dotyczące całkowitego kosztu zamówienia. W terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia może nastąpić jego weryfikacja dokonana przez przedstawiciela Gaja telefonicznie, faksem bądź przez odpowiedź zwrotną na e-mail, obejmująca ustalenie:

a /miejsca i terminu dostawy;

b/ warunków i kosztów transportu;

c/ formy i terminu płatności;

d/ danych koniecznych do wystawienia niezbędnych dokumentów;

e/ okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia;

f/ danych kontaktowych.

3. Jeśli uzyskanie potwierdzenia w ciągu 5 dni roboczych nie będzie możliwe, zamówienie zostanie anulowane

4. Klient ma czas na zmianę zamówienia do momentu otrzymania wiadomości, że zostało ono zrealizowane.

5. Gaja dopuszcza następujące formy płatności:

Płatności za produkty zakupione na stronie www.gaja-sklep.pl można dokonać:

1. Płacąc tradycyjnym przelewem na konto:

54 1140 2004 0000 3002 7691 9162

mBank S.A

Wysyłka zamówienia następuje po zaksięgowaniu się pieniędzy na koncie sprzedającego

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych, w zależności od dostępności danego produktu. W razie braku danego produktu konsument zostanie niezwłocznie uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia. W takiej sytuacji konsument podejmuje decyzję, co do dalszego toku postępowania.

5 Gaja zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zamówienia do realizacji w razie nieustalenia warunków zamówienia, o których mowa w ust. 2 lub z innej ważnej przyczyny. 
6. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia, które zostało już wysłane na adres Zamawiającego.

10. Zamówienia nieprawidłowe lub nieposiadające wszystkich wymaganych danych, będą odrzucone.

7. W przypadku braku towaru w magazynie, realizacja zamówienia ulega stosownemu wydłużeniu o czym Zamawiający jest informowany. W takiej sytuacji Zamawiający może anulować całe zamówienie,  albo zrezygnować z pozycji, która wydłuża realizacje zamówienia.

8. W razie rezygnacji Zamawiającego z zamówienia pełna kwota jest zwracana na konto Zamawiającego w przeciągu 14 dni roboczych.

 

§4 DOSTAWY

1. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju. Warunki dostawy określane są przez system dla każdego zamówienia i potwierdzane są przez Gaja.

2. Dostawy realizuje Gaja własnym transportem lub za pomocą firm spedycyjnych na adres zamieszczony w formularzu zamówienia, w uzgodnionym terminie.

3. Koszty dostawy pokrywa zamawiający, według cen określonych przez system w trakcie składania zamówienia.

4. W niektórych okolicznościach koszt transportu jest zmieniany. Zamawiający jest o tym niezwłocznie informowany. W takiej sytuacji Zamawiający może anulować całe zamówienie.

5. Termin dostawy ustalany jest z zamawiającym. Zmiana warunków dostawy, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, z którą wiążą się dodatkowe koszty, obciąża konsumenta. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru towaru w określonym miejscu i czasie. Odbiór będzie dokonywany osobiście bądź przez upoważnioną osobę.

7. Do odbioru przesyłki jest upoważniony zamawiający lub osoba upoważniona  przez zamawiającego potwierdza na liście przewozowym lub dokumencie WZ. Z chwilą podpisania dokumentu WZ na zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

8. Odbierając towar zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem zamawiający zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera protokołu szkody. Sprawdzenie przesyłki jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń. Klient nie ponosi kosztu transportu jeżeli towar okaże się uszkodzony.

8. Gaja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmę spedycyjną z umowy przewozu. 

9. W razie nieobecności zamawiającego/osoby upoważnionej pod wskazanym adresem kurier ma obowiązek dostarczyć towar w dniu następnym na wskazane miejsce. W takiej sytuacji kurier ma również spróbować nawiązać kontakt telefoniczny z zamawiającym. Jeżeli w dniu następnym znów nie będzie zamawiającego/osoby upoważnionej pod wskazanym adresem koszty ponownej dostawy ponosi zamawiający.

10. Koszt ponownej dostawy jest ustalany indywidualnie, poprzez pracownika Gaja.

11. Niektóre produkty chemiczne jak np. farby, tynki nie powinny być przewożone standardową spedycją przy temperaturach poniżej zera stopni Celsjusza. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia towaru zastrzegamy możliwość wystąpienia opóźnień w dostawach tych produktów w wyżej wymienionych szczególnych warunkach pogodowych. Ewentualne opóźnienia dostaw najczęściej są związane z koniecznością znalezienia specjalistycznej spedycji mogącej zapewnić odpowiednie warunki transportu.

 

§5 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Szanujemy prywatność naszych użytkowników i nie udostępniamy danych osobowych innym firmom ani partnerom.

2. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie od Gaja korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną. W razie braku takiej zgody konsumenta należy o tym poinformować Sklep przy składaniu zamówienia.

3. Zamawiający ma prawo wglądu do informacji o sobie i może żądać usunięcia lub korekty tych informacji w każdym momencie.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Gaja danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

 

§6 WARUNKI GWARANCJI, ZWROTY I REKLAMACJE

1. Wszystkie towary znajdujące się w naszej ofercie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.

2. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, za zwrotem towaru bez podania przyczyn odstąpienia.

3. Zwracany towar zostanie przyjęty, o ile będzie odesłany w stanie niezmienionym. Towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.

4. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu, towar należy odesłać, na własny koszt, na adres wskazany przez pracownika firmy Gaja. W celu uzyskania adresu zwrotu prosimy o kontakt e-mailowy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, fakturę VAT lub inny dowodu zakupu oraz numer konta, na jaki należy zwrócić zapłatę. Gaja w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do konsumenta listem poleconym. Konsument powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni kalendarzowych, Gaja dokonuje zwrotu pieniędzy na konto konsumenta. Zwrot nie obejmuje kosztów transportu.

5. Odpowiedzialność za dostarczenie zwracanego towaru do Gaja w stanie nienaruszonym ponosi konsument. Sklep może odmówić przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu, bądź też pomniejszyć zwracaną wartość towaru o wartość uszkodzeń.

6. W przypadku niezgodności towaru z umową pismo określające przyczynę niezgodności oraz oczekiwania co do dalszego toku postępowania, należy odesłać na adres: 80-826  Gdańsk, Ul. Ogarna 85 lok.1 Konsumentowi przysługują roszczenia wynikające z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002r, w szczególności konsument ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

7. Gaja zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować konsumenta.

8. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie kserokopii faktury VAT lub innego dowodu zakupu towaru.

9. Reklamowany towar nie może mieć śladów używania. W przeciwnym razie sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

11. Towary przygotowywane, produkowane na indywidualne, specjalne zamówienie np. farby barwione wg wzorników na życzenie klienta, tynki mozaikowe o indywidualnym charakterze wzoru oraz generalnie inne produkty mieszalnikowe nie podlegają zwrotowi.

 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Gaja nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z serwisu, ani za szkody wynikłe z z niewłaściwego wykorzystania zakupionych materiałów budowlanych. Produkty należy stosować na podstawie aktualnych instrukcji i kart technicznych  producenta. 

 

§8 PRAWA AUTORSKIE. ZNAKI TOWAROWE

1.Strona internetowa mieszcząca się pod adresem www.gaja-sklep.pl jest chroniona prawem autorskim. Prawa do projektu i zawartości strony są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną firmy Gaja

                                            

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Gaja w ramach gaja-sklep.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego)rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą ,
c. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pod adresemwww.ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

2. W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie użytkownikom systemu odbywać się będzie poprzez umieszczenie zaktualizowanej treści regulaminu na stronach serwisu.